niedziela, 30 kwietnia 2017 roku
Oferta pracy Drukuj

 

 

Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi” poszukuje kandydata na stanowisko:

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

Miejsce pracy: Gnojno, woj. Świętokrzyskie

Nr ogłoszenia 1/PP/2014

( Umowa na zastępstwo)

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należało będzie:

 • Realizacja podstaw programowych,

 • Planowanie działań w oparciu o diagnozę dziecka i program nauczania, a także realizacja zadań organizacyjnych, wyznaczonych w planie pracy punktu przedszkolnego,

 • Tworzenie odpowiednich warunków i sytuacji wychowawczych w celu rozwijania, wzbogacania doświadczeń, stymulowania rozwoju dziecka,

 • Współpraca ze specjalistami w zakresie opieki psychologiczno – pedagogicznej

 • Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 • Przygotowanie uroczystości przedszkolnych,

 • Współpraca z rodzicami

 • Prowadzenie dokumentacji zgodnie z wytycznymi do realizacji projektów z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Profil kandydata:

 • Wykształcenie wyższe pedagogiczne, kierunek edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

 • Kwalifikacje pedagogiczne

 • Umiejętność planowania i organizacji pracy

 • Mile widziane doświadczenie na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego

 • Kreatywność, umiejętność pracy z dziećmi

 • Umiejętność współpracy w grupie

· Obsługa urządzeń biurowych

· Biegła obsługa komputera

· Kultura osobista

· Gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji

Oferujemy:

· Pracę na umowę zastępstwo w wymiarze pełnego etatu

· Narzędzia, pomoce dydaktyczne niezbędne do pracy

· Możliwość rozwoju zawodowego

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie lub złożenie osobiście CV, listu motywacyjnego oraz kopii dokumentów potwierdzających wykształcenie na adres: Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi” Plac Staszica 6, 26-021 Daleszyce. Dokumenty muszą być przesłane lub złożone w zaklejonej kopercie z zaznaczeniem nr ogłoszenia 1/PP/2014 w terminie do dnia: 21.01.2014r.
Decyduje data doręczenia. Dokumenty doręczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Lokalną Grupę Działania „Białe Ługi”, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zm.)."
Jednocześnie informujemy, że zgłoszenia bez powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.


Dostarczone dokumenty muszą być własnoręcznie podpisane.
Obligatoryjnymi etapami naboru jest ocena formalna nadesłanych ofert oraz rozmowa kwalifikacyjna. Po ocenie formalnej przesłanych dokumentów skontaktujemy się z osobami, które pomyślnie przeszły ocenę formalną, w celu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia

Zastrzegamy sobie prawo do rezygnacji z postępowania rekrutacyjnego na w/w stanowisko na każdym etapie rekrutacji