niedziela, 30 kwietnia 2017 roku
Informacja Drukuj

W związku z rozpoczętym etapem realizacji projektowania i budowy sieci światłowodowej w projekcie "Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie", na terenie gminy działają pracownicy przedsiębiorstw wykonujących zadania z zakresu prowadzenia uzgodnień, projektowania i realizacji budowy sieci światłowodowej. Osoby te działając na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Marszałka Województwa pana Adama Jarubasa, są upoważnione m.in. do prowadzenia negocjacji warunków udostępnienia nieruchomości prywatnych pod budowę sieci.

Mając na względzie ochronę interesów mieszkańców województwa oraz zabezpieczenie przed pojawieniem się osób podszywających się pod pracowników wykonawców, udostępniamy mieszkańcom niniejszą informację oraz wzór pełnomocnictwa udzielonego przez Marszałka. Każdy z pełnomocników powinien wylegitymować się takim imiennym pełnomocnictwem oraz dowodem osobistym.

Pełnomocnicy nie są uprawnieni do pobierania ani naliczania żadnych opłat  ze strony mieszkańców ani właścicieli nieruchomości.

 

PEŁNOMOCNICTWO

Upoważniam Pana/Panią .............................. PESEL ....................... nr dowodu ............................... do złożenia w imieniu mocodawcy:

  • Oświadczenia  o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  • Wniosku o ustalenie lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej,
  • Wniosku o pozwolenie na budowę,
  • Zgłoszenia robót budowlanych

oraz reprezentowania mocodawcy w zakresie wszystkich czynności związanych z postępowaniem administracyjnym w zakresie w/w dokumentów.

Pełnomocnictwo dotyczy umowy nr DOA.III.273.x.2013 z dnia 29.01.2013r. zawartej pomedzy Województwem Świętokrzyskim - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce a .......................................................................................................................