niedziela, 30 kwietnia 2017 roku
Projekt - Aktywizacja bezrobotnych Drukuj
pokl

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnojnie od dnia 1 stycznia 2013 r. przystąpił do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Tytuł projektu:
 
"Aktywizacja bezrobotnych w Gminie Gnojno - szansą na znalezienie pracy"

Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji"
Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej"

Na czym polega projekt?

Projekt wdrażany jest w celu aktywnej integracji społecznej i zawodowej poprzez ułatwianie dostępu do rynku pracy osobom nieaktywnym zawodowo, poszukujących pracy i chcącym rozszerzyć swoje możliwości zdobycia zatrudnienia przez zdobycie nowych umiejętności i kwalifikacji.

Adresaci projektu:

Wsparciem objętych zostanie 10 osób, w tym cztery kobiety i sześciu mężczyzn, bez względu na poziom wykształcenia

 • osoby w wieku aktywności zawodowej lecz będące nieaktywne zawodowo - w tym bezrobotne, zarejestrowane i niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Busku-Zdroju oraz rolnicy.
 • osoby korzystające ze wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojnie (zamieszkali na terenie Gminy Gnojno)

Uczestnicy projektu będą mieli zapewnione:

 • bezpłatny udział w szkoleniach zawodowych
 • warsztaty z doradcą zawodowym i psychologiem
 • certyfikaty ukończenia szkolenia
 • wyżywienie w trakcie szkolenia
 • wsparcie dochodowe

Cel główny projektu:

Wzrost aktywności zawodowej, społecznej, edukacyjnej u 10 osób - podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojnie

Cele szczegółowe projektu:

 • Podniesienie kwalifikacji zawodowych i kompetencji społecznych u 10 osób.
 • Zwiększenie umiejętności aktywnego poruszania się na rynku pracy
 • Upowszechnienie pracy socjalnej poprzez objęcie kontraktami socjalnymi 10 podopiecznych GOPS i zatrudnienie 1 pracownika socjalnego.
 • Niwelowanie barier ekonomicznych i geograficznych w dostępie do aktywnej integracji poprzez wypłatę świadczeń pieniężnych.

Kto może być beneficjentem - uczestnikiem projektu

 • Adresatami projektu są osoby nieaktywne zawodowo, lecz będące w wieku aktywności zawodowej.
 • Mogą to być zarówno osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Busku-Zdroju, jak również osoby niezarejestrowane, lecz także pozostające bez zatrudnienia.
 • Uczestnicy są rekrutowani spośród podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojnie, będący jednocześnie mieszkańcami Gminy Gnojno.
 • Na możliwość uczestnictwa w projekcie nie ma wpływu poziom wykształcenia osoby zgłaszającej chęć uczestnictwa w projekcie.
 • W założeniach projektu przyjęto, iż uczestnikami projektu zostanie 4 kobiety oraz 6 mężczyzn

Korzyści dla podopiecznych wynikające z uczestnictwa w projekcie

 • Beneficjenci projektu będą uczestniczyć w szkoleniach pozwalających uzyskać konkretne kwalifikacje i umiejętności, przydatne na rynku pracy, co rozszerzy ich możliwości i szanse zatrudnienia.
 • Pogłębianie wiedzy na temat sposobów poruszania się na rynku pracy, efektywnej umiejętności zaprezentowania się pracodawcy.
 • Szkolenia kończą się egzaminami i wydaniem certyfikatów potwierdzających zdobycie konkretnych umiejętności.
 • Uczestnicy projektu mają zapewnione wsparcie finansowe w postaci zasiłków finansowych.

 

CZAS TRWANIA PROJEKTU: 1 STYCZNIA - 31 GRUDNIA 2013 R.

CZAS REALIZACJI SZKOLEŃ I WARSZTATÓW: KWIECIEŃ - CZERWIEC 2013 R. ORAZ WRZESIEŃ - LISTOPAD 2013 R.

 stopka