niedziela, 30 kwietnia 2017 roku
OBWIESZCZENIE Drukuj

o braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
dla Programu Rewitalizacji Gminy Gnojno na lata 2016–2023

Na podstawie art. 48 ust. 4 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 r., poz. 353 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Programu Rewitalizacji Gminy Gnojno na lata 2016–2023.

Program Rewitalizacji Gminy Gnojno na lata 2016–2023 jest dokumentem, o którym mowa w art. 47 ww. ustawy, dla których przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest wymagane, jeżeli w uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska organ opracowujący projekt dokumenty stwierdzi, że wyznacza ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
i realizacja postanowień dokumentu może spowodować znaczące oddziaływanie na środowisko.

Pismem z dnia 21.02.2017 r.  Gmina Gnojno wystąpiła do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z wnioskiem w sprawie konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Programu Rewitalizacji Gminy Gnojno na lata 2016–2023. W piśmie z dnia 01.03.2017 r. (znak: WPN-II.410.35.2017.ELO) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach uzgodnił brak konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedłożonego dokumentu.

Informację o braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Programu Rewitalizacji Gminy Gnojno na lata 2016–2023 zamieszczono na stronie internetowej Gminy Gnojno (gnojno.gminy.com.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gnojno.

Wójt Gminy Gnojno
/-/ Zbigniew Janik