niedziela, 24 maja 2015 roku
Komumikat Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa Drukuj

Komunikat dotyczy zwalczania owocnicy jabłkowej (otwórz).

 
"Dzień Otwarty" w Świętokrzyskim Centrum Onkologii Drukuj

Baner SCO

W związku z Europejskim Tygodniem Walki z Rakiem Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjne Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego wykrywania Raka Szyjki Macicy zaprasza wszystkie Panie na "Dzień Otwarty" w Świętokrzyskim Centrum Onkologii, który odbędzie się w sobotę 23 maja 2015 r. w godz. od 10.00 do 13.00.

W tym dniu:

- Panie między 50 a 69 rokiem życia, które nie miały wykonywanej mammografii wciągu ostatnich 2 lat będą mogły skorzystać z bezpłatnej mammografii,

- Panie w wieku 25 - 59 lat, które nie miały wykonywanej cytologii w ciągu ostatnich 3 lat - będą mogły skorzystać z bezpłatnej cytologii,

- przygotowane będzie stoisko promujące badania mammograficzne i cytologiczne oraz informacja o placówkach wykonujących bezpłatne badania w ramach programu,

- będzie można nauczyć się samobadania piersi (ćwiczenia na fantomach),

- zostana wręczone materiały informacyjno-edukacyjne z zakresu profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy.

Gorącą zachęcamy do skorzystania z oferty.

 
PORADY PRAWNE DLA MIESZKAŃCÓW Drukuj

Informuję, że w najbliższą środę - 6 maja 2015 r. od godz. 15-tej - radca prawny będzie nieodpłatnie przyjmować mieszkańców gminy będących w trudnej sytuacji materialnej.

Osoby potrzebujące porady prawnej winny wcześniej skontaktować się z urzędem gminy.

WÓJT        

/-/ Zbigniew Janik

 

 
OGŁOSZENIE Drukuj

Data 24.04.2015 r.

Wójt Gminy Gnojno

 

OGŁOSZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gnojno.


Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gnojno wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 4 maja 2015 r. do 25 maja 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Gnojno w godzinach od 7.30 do 15.30 oraz na stronie internetowej urzędu:

http://www.gnojno.gminy.com.pl/

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25 maja 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Gnojno , Gnojno 145, 28-114 Gnojno, pokój numer 18, godz. 12.00.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany studium, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu zmiany studium należy składać na piśmie do Wójta Gminy Gnojno - na adres:

Urząd Gminy Gnojno, Gnojno 145, 28-114 Gnojno - z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 czerwca 2015 r.

Uwagi złożone po upływie określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 1235, ze zm.) zwanej dalej "ustawą" - w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informację o:

- projekcie Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Gnojno,

- prognozie oddziaływania na środowisko ww. Zmiany studium,

- ekofizjografii do tej Zmiany studium.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy projekt Zmiany studium podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym - z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Stosownie do art. 39 ust. 1, pkt 3 i 4, art. 40, w związku z art. 54 ust. 3 ustawy zainteresowani mogą wnosić uwagi i wnioski do ww. projektu Zmiany studium, w ramach przeprowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (projektu Prognozy):

1) w formie pisemnej

2) ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Gnojno

3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym, w terminie do dnia 16 czerwca 2015 r. na adres:

Urząd Gminy Gnojno, Gnojno 145, 28-114 Gnojno;

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Gnojno.

a/a

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w:

- siedzibie Urzędu Gminy Gnojno

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gnojno

- na tablicach ogłoszeń sołectwa Balic, Bugaj, Falki, Glinka, Gnojno, Gorzakiew, Grabki Małe, Janowice

Poduszowskie, Janowice Raczyckie, Januszowice, Jarząbki, Kostera, Maciejowice, Płośnia, Poręba, Pożogi, Raczyce,

Ruda, Rzeszutki, Skadla, Wola Bokrzycka, Wola Zofiowska, Wólka Bosowska, Zagrody, Zawada, Zofiówka

- Biuletynie Informacji Publicznej (na stronie internetowej http://www.gnojno.gminy.com.pl/)

- prasie regionalnej (ogłoszenie)

 
Komunikat w sprawie dopłat do materiału siewnego Drukuj

logo ARR

Agencja Rynku Rolnego informuje, że w dniu 7 kwietnia 2015 r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany (Dz. U. 2015 r., poz. 485).

W związku z powyższym, od dnia 22.04.2015 r. stawki dopłat do 1 ha powierzchni, na której wysiano/wysadzono materiał siewny będą wynosiły:

- 80 zł – zboża, mieszanki zbożowe i pastewne,

- 130 zł – rośliny strączkowe,

- 400 zł – ziemniaki.

Decyzje wydane od dnia 22.04.2015 r. będą przyznawały dopłaty wyliczone na podstawie ww. nowych, niższych stawek. Data wpływu wniosku nie ma w tym przypadku zastosowania, z zastrzeżeniem zachowania terminu art. 35 kpa.

 
UWAGA !!! Drukuj

Od dnia 1 maja 2015 r. jedynym adresem służącym do przekazywania korespondencji drogą elektroniczną będzie adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Jednocześnie informujemy, że 1 maja br. zlikwidowane zostaną dotychczas dostępne dwa inne adresy poczty elektronicznej. Dezaktywacji ulegną funkcjonujące skrzynki e-mailowe:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .