środa, 27 sierpnia 2014 roku
Informacja dla producentów owoców i warzyw II Drukuj

W ślad za komunikatem Komisji Europejskiej (KE) dotyczącym wprowadzenia wyjątkowych środków wsparcia w sektorze owoców i warzyw, dla Rolników poszkodowanych embargiem rosyjskim, oraz w nawiązaniu do instrukcji opublikowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Rynku Rolnego realizując zapisy ww. instrukcji przyjmuje powiadomienia dotyczące zamiaru przeprowadzenia wycofania z rynku owoców lub warzyw nie przeznaczonych do sprzedaży.

Producenci rolni, którzy chcieliby skorzystać z możliwości wycofania mogą składać powiadomienia do właściwych, ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę powiadamiającego, Oddziałów Terenowych Agencji Rynku Rolnego na załączonym formularzu.

Właściwym oddziałem terenowym dla Gminy Gnojno jest Agencja Rynku Rolnego OT Kielce, ul. Piaskowa 18, 25-323 Kielce, tel. 041 343-31-90

FORMULARZ - Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia wycofania owoców lub warzyw w związku z brakiem możliwości sprzedaży spowodowanym rosyjskim embargiem (tutaj)

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące mechanizmu wsparcia sektora owoców i warzyw znajdują się na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego www.arr.gov.pl oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl

 
Informacja dla producentów owoców i warzyw Drukuj

Producent owoców lub warzyw, który ma zamiar wykonać czynności związane z wycofaniem produktu poprzez przekazanie organizacjom charytatywnym dla najuboższych lub biodegradację, w celu zapewnienia właściwego udokumentowania działań, powinien zastosować się do aktualnie obowiązującej instrukcji.

Instrukcja w sprawie dokumentowania przez producentów działań związanych z brakiem możliwości sprzedaży warzyw i owoców w związku z wprowadzeniem embarga przez Federację Rosyjską do pobrania (tutaj)

Właściwym oddziałem terenowym dla Gminy Gnojno jest Agencja Rynku Rolnego OT Kielce, ul. Piaskowa 18, 25-323 Kielce, tel. 041 343-31-90

 
Informacja dla rolników – przymrozki wiosenne Drukuj

Wójt Gminy Gnojno informuje, iż  rolnicy którzy składali wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwie spowodowane przymrozkami wiosennymi mogą ubiegać się o kredyty preferencyjne na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Gnojno pok. nr 24 lub pod numerem tel. 41 353 20 38 wew. 31

 
Aktywny wypoczynek dla dzieci z gminy Gnojno Drukuj

W dniach od 7 do 18 lipca 2014 roku w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gnojnie na półkoloniach, zorganizowanych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Związku Młodzieży Wiejskiej, przebywało 80 dzieci. Uczestnicy wypoczynku zostali podzieleni na pięć grup wiekowych. Opiekę nad poszczególnymi grupami sprawowali czynni nauczyciele szkoły. Aby dzieci, bez względu na aurę, nie wiedziały co to  nuda,  przygotowano dla nich bogaty program kulturalno-oświatowy o dynamicznym charakterze i szerokim spectrum - od profilaktyki po zajęcia artystyczno-sportowe.  W trakcie zajęć dzieci poszerzały swoją wiedzę o otaczającym świecie, uczyły się różnych form bezpiecznego i twórczego spędzania czasu wolnego oraz poznawały atrakcje turystyczne i dorobek kulturowy naszego regionu.

Więcej…
 
Informacja Drukuj

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP realizuje bezpłatny Program „Gwarancje dla Młodzieży”. Program skierowany jest do młodych ludzi, którzy ukończyli gimnazjum a obecnie nie uczą się, nie pracują i nie uczestniczą w żadnych formach dokształcania. Dzięki programowi mają szansę na zdobycie zawodu.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku.

 
Zaproszenie - Dożynki 2014 Drukuj